Talay 99 Cable TV
 
ช่องรายการในเคเบิลทีวี
ช่องรายการ
 
เคเบิลทีวีมีรายการอะไรให้ชมบ้าง
เคเบิลทีวี ที่มีการให้บริการในประเทศไทย ในปัจจุบันมีจำนวนช่องที่ให้บริการไม่เท่ากัน ตามแต่ขนาดของศูนย์เคเบิล
แต่ละศูนย์ว่ามีขนาดใหญ่ หรือเล็กเพียงใด กล่าวคือ มีช่องให้บริการตั้งแต่ 30 ช่อง ถึง 80 ช่อง
 
สำหรับรายการที่ให้บริการ จะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

 
 
1.News/ข่าว
2.Free tv
3.Documentaly
4.Cartoon
5.Entertainment
6.รายการข่าวท้องถิ่น
7.Movie
8.Music
 
 
©2010-2011 talay99cabletv.com All Rights Reserved | Design By HUAKATI